รับทำประกันภัยส่วนบุคคล ประกันภัยการเดินทางรอบโลก เบีี้ยประกันภัย ราคาพิเศษ


Home : บริการอื่น ๆ : ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ
   

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ โดย บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

Safety Insurance PCL (formerly know as IAG Insurance or NZI)
24th Floor, Thanapoom Tower, 1550 New Petchburi Road., Makkasan, Ratjthevi, Bangkok 10400
Tel. 0-2207-0266-85 Fax. 0-2207-0575-76
http://www.safety.co.th, http://www.nzi.co.th

เบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางร่วมทาง Worldwide Travel Insurance

1. ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง / Table of Coverage

ความคุ้มครอง
Table of Coverage
วงเงินผลประโยชน์ (บาท) / Limit of Liability (Baht)
การเดินทางไปต่างประเทศ + / (Outbound +)
Schengen
Std. Plan
Economy
Plan
Deluxe
Plan
Business
Plan
Premier Plan
1.

การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
Medical Expense due to accident and  sickness (WW1)

2,000,000 500,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000
2. การเสียชีวิต หรือ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
Accidental Death, Dismemberment, Disability (WW2)
1,000,000 1,000,000 1,500,000 3,000,000 5,000,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
Medical Evacuation & Repatriation (WW3)

สูงสุด USD 1,000,000

4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses (WW4)

สูงสุด USD 1,000,000

5. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Personal Liability (WW5) 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000
6. การยกเลิกการเดินทาง Trip Cancellation (WW6) 10,000 - 30,000 30,000 50,000
7. ความล่าช้าในการเดินทาง Travel Delay (WW7) - 10,000 30,000 30,000 50,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน Flight  Misconnection (WW8) - 3,000 5,000 5,000 10,000
9. การลดจำนวนวันเดินทาง Trip Curtailment (WW9) 10,000 - 30,000 30,000 50,000
10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง Baggage / Luggage Delay (Over 12 hours) (WW10) - - 15,000 15,000 25,000
11.

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
Loss or Damage of Baggage / Luggage and Personal Effects (WW11)

- 5,000 50,000 50,000 100,000
12. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว Loss or Damage of  Personal Money (WW12) - - 5,000 5,000 10,000
13. การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง Loss or  Damage of  Travel Documents (WW13) - - 5,000 5,000 10,000
14. การเยี่ยมไข้ Compassionate Overseas Visit (WW14) ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (Two-way Economy Airfare)
15. การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ Return of  Children (WW15) ตั๋วเครื่องบินกลับชั้นประหยัด (One-way Economy Airfare)
16. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
Automatic Extension of Travel Period (Max 15 days) (WW16)
คุ้มครอง (Cover)
17. การชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
อันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน
20 วัน)
Hospital Cash Benefit (WW17)
- - 1,000 1,000 2,000

2. เบี้ยประกันภัยรายเที่ยวสำหรับรายบุคคล / Single Round Trip Premium

ระยะเวลาเดินทาง (วัน) /
No. of day
เบี้ยประกันภัย (บาท)/Premium (Baht)
Schengen
Standard Plan
Economy Plan Deluxe Plan Business Plan Premier Plan
1 - 4 299 236 494 680 1,261
5 - 6 380 253 612 807 1,514
7 - 8 403 288 748 944 1,800
9 - 10 459 340 966 1,083 2,144
11 - 14 553 403 1,244 1,313 2,704
15 - 21 807 477 1,602 2,178 3,424
22 - 31 1,176 690 2,075 2,409 4,016
32 - 60 1,831 979 3,058 3,975 5,943
61 - 90 2,988 1,497 4,377 5,853 8,548

3. เบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับรายบุคคล / Annual Trip Premium

รายปี เบี้ยประกันภัย (บาท)
Schengen
Standard Plan
Economy Plan Deluxe Plan Business Plan Premier Plan
แผนประกันรายปี (Annual) 3,720 1,981 5,260 6,817 10,201

หมายเหตุ :
1. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษี (Premium is included tax & stamp)

2. แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางคนเดียวจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อพิจารณารับประกันภัย (This insurance is for the insured person aged not over 75 years. In case the the insured aged under 16 years is traveling alone or not accompanied by the guardian, the case must be specially agreed by the company)

3. แผนประกันภัยแบบครอบครัว สำหรับการเดินทางรายเที่ยวเท่านั้น และ คุ้มครองการเดินทางไปกลับพร้อมกันของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส และ บุตร อายุ 1-21 ปี (ไม่คิดเบี้ยประกันภัย) ค่าทดแทนรวมสูงสุดของกรมธรรมน์ประกันภัยประเภทครอบครัวจะไม่เกิน 2 เ่่ท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะความคุ้มครองข้อที่ 2 (Family plan is available for single trip policy. This plan covers insured and spouse and 1 child (1-21 years) with free of charge. Maximum benefit limit for family plan is 2 times of sum insured for coverage no. 2)

4. ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ทั้งกรณีเป็นกรมธรรมน์ประกันรายปี และ รายเที่ยว (The maximum length per trip is 90 days for single trip and annual policy)

Note : *** อภิสิทธิ์ความคุ้มครองเหล่านี้ จะเริ่มตั้งแต่ 2 ชั่วโมงก่อนท่านจะออกเดินทางจากประเทศไทย คุ้มครองต่อเนื่องจนกระทั่งเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย หรือภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย (แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน) ***

เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีและอากรเรียบร้อยแล้ว

Excluded :
Afghanistan, Africa (except Republic of South Africa, Egypt, Morocco, Kenya, Namibia and Botswana), Azerbaijan,
Cambodia (except Phnom Penh, Siem Reap)

Countries : Cuba, India, Indonesia (except Jakarta and Bali), Iraq, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Myanmar (except Rangoon), Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestire, Syria, Tajistan, Tukmenistan, Uzbekistan

เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีและอากรเรียบร้อยแล้ว

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีด้านล่างนี้

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : บริษัท ทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 730-2-50737-0
สาขา : เซ็นทรัลลาดพร้าว


ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี :บริษัท ทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 206-2-12360-0
สาขา : เซ็นทรัลลาดพร้าว 2


ธนาคารทหารไทย
ชื่อบัญชี :บริษัท ทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ : 233-1-00065-9
สาขา : เซ็นทรัลลาดพร้าว


และ fax เอกสารการโอนเงินพร้อมรายละเอียดการทำกรมธรรม์มาที่ 02-100-5143

[ สั่งซื้อประกันภัยการเดินทาง หรือ สนใจรายขอละเอียดเพิ่มเติม ... กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-100-5144, 089-661-9192, 099-017-0015 ณ เวลาทำการ ]


ราคาตั๋วเครื่องบินข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินต่างๆ จะมีการ update ราคาอยู่ตลอด
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ TAC เพื่อสอบถามเที่ยวบินและราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ทางทีมงานเรายินดีให้คำปรึกษาในทุกเส้นทางการบิน โทร. 02-100-5144, 099-017-0015

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง | ตั๋วเครื่องบิน เกาหลี | ตั๋วเครื่องบิน ญี่ปุ่น | ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ | ตั๋วเครื่องบิน จีน
ตั๋วเครื่องบิน ไต้หวัน | ตั๋วเครื่องบิน อินโดนีเซีย | ตั๋วเครื่องบิน อินเดีย | ตั๋วเครื่องบิน เนปาล

ตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ | ตั๋วเครื่องบิน เยอรมัน | ตั๋วเครื่องบิน ฝรั่งเศส | ตั๋วเครื่องบิน เดนมาร์ก | ตั๋วเครื่องบิน ฟินแลนด์ | ตั๋วเครื่องบิน สวีเดน
ตั๋วเครื่องบิน สวิตเซอร์แลนด์ | ตั๋วเครื่องบิน นอร์เวย์ | ตั๋วเครื่องบิน เนเธอร์แลนด์ | ตั๋วเครื่องบิน อิตาลี | ตั๋วเครื่องบิน ตุรกี

ตั๋วเครื่องบิน ออสเตรเลีย | ตั๋วเครื่องบิน นิวซีแลนด์ | ตั๋วเครื่องบิน อเมริกา | ตั๋วเครื่องบิน แคนาดา

ตั๋วเครื่องบิน กาต้า | ตั๋วเครื่องบิน โอมาน | ตั๋วเครื่องบิน บาห์เรน | ตั๋วเครื่องบิน แอฟริกาใต้

ค้นหาโรงแรมทั่วโลกราคาถูก - ยืนยันห้องว่างทันที - ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa, Master Card

หน้าแรก | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ | จองโรงแรม และ ที่พัก | ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ | วิธีการชำระเงิน
Galileo by Travelport Galileo ViewTrip ประกันภัยการเดินทาง โดย NZI Agoda Reservation
TAC Travel Agency Co.,Ltd.
99/144 Moo 5 Siraphat 2 Rattanathibet Rd., Saima Sub-District, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000
Office Hours : MON-FRI 9:00 A.M.-6:00 P.M., SAT 9:00 A.M.-13:00 P.M.
*** Office Close : SUN, Thailand Public Holidays ***

Tel. 02-100-5144 Fax. 02-100-5143 Mobile. 099-017-0015, 089-661-9192
Line ID : TACTRAVEL, TACHOTEL
e-mail : contact@tactravel.co.th and tac.rsvn@gmail.com
Office Map : http:/www.tactravel.co.th/images/map.jpg

© 2008-2016 TAC Travel Agency Co.,Ltd.
We love all search engine
Google, Yahoo, Bing & Pantip.com
eXTReMe Tracker